Rickenbacker 360 - 12 OS 1968 Mapleglo (Double-Bound)

Rickenbacker 360 - 12 OS 1968 Mapleglo (Double-Bound)

Regular price $125,000.00 Sale

** Near-Museum Grade **

Rickenbacker 360 - 12 OS 1968 Mapleglo (Double-Bound)